Jabra Speak 710

탁월한 사운드를 들려주는 고급 휴대용 스피커폰
전화회의 및 음악 감상용

더 보기
Jabra logo

Jabra Evolve

사무실 소음 제거하기

소음 제거 및 더 뛰어난 오피스 사운드로 업무 방식을 혁신시킵니다.

자세한 내용 보기

콜센터 헤드셋

컨택센터 성과 촉진

컨택센터의 성공은 상담원의 말이 얼마나 잘 들리느냐에 달려 있습니다. 헤드셋은 수 천 회의 전화 통화를 견뎌낼 수 있을 정도로 내구성이 뛰어나야 합니다.

자세한 내용 보기

SMB

SMB 성장의 핵심

사업을 개발하고 고객 충성도를 상승시킬 수 있는 헤드셋 솔루션입니다.

자세한 내용 보기
" function resizevideo() { var fpv= $('.video-container'); fpv.css({ position:'absolute', left: ($(window).width() - fpv.outerWidth())/2, top: ($(window).height() - fpv.outerHeight())/2 }); } $(document).ready(function (){ $(window).resize(function (){ resizevideo(); }); $(window).resize(); }); $(".play-fullpage-video").click(function(e) { e.preventDefault(); console.log('Open video'); $(".fullpage-video").fadeIn(function() {resizevideo();}); var videosrc = $(".fullpage-video iframe").data('src'); $(".fullpage-video iframe").attr('src', videosrc); $("body").addClass("noscroll"); }); $(".fullpage-video:not(.fullpage-video iframe)").click(function(e) { e.preventDefault(); $(".fullpage-video").fadeOut(); $(".fullpage-video iframe").attr('src', 'about:blank'); $("body").removeClass("noscroll"); }); $( document ).on( 'keydown', function ( e ) { if ( e.keyCode === 27 ) { $(".fullpage-video").fadeOut(); $(".fullpage-video iframe").attr('src', 'about:blank'); $("body").removeClass("noscroll"); } }); //quizz (function($) { var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.src = '//dcc4iyjchzom0.cloudfront.net/widget/loader.js'; s.async = 'true'; $('head').append(s); })(jQuery); (function($){ if ($(window).width() < 767) { $('.replacement-column-spot').each(function(){ var url = $(this).find('.jbr-btn').attr('href'); var mobImg = $(this).prev().find('.replacement-column-spot__bg-image img'); mobImg.wrap(''); }); } })(jQuery);